BKP: Veřejný dopis běloruskému arcibiskupovi Kondrusiewiczovi

Vážený metropolito Kondrusiewiczi, po volbách v Bělorusku se projevila snaha o státní převrat spojená s násilím. Protestující podle předem připravených instrukcí najíždějí auty do policistů, házejí koktejly Molotova atd. Zfanatizovaná mládež nevnímá, že byla podvedena, aby si vykopala hrob. Nerespektuje vůli drtivé většiny Bělorusů a staví se tak proti národu, který dal hlas svému prezidentovi. Ptáme se: Má na tomto řízeném teroru účast katolický klérus a episkopát? A konkrétně, máte na tom účast a spoluvinu Vy sám, metropolito Kondrusiewiczi?

Na Ukrajině by bez katolické církve Majdan neuspěl, jak prohlásil biskup Gudziak a hlava UHKC Ševčuk.

Vy, jako hlava církve, jste jednal nečestně. Na pouti v Budslavi jste se vyjádřil, že nesmí být dopuštěno, aby byly falsifikovány volby, a tím jste vzbudil lživý dojem, jako by prezident Lukašenko usiloval o falsifikaci. Dokonce jste drze naznačil, že vždy byly volby falsifikovány. Tuto Vaši lež pak opakovali katoličtí aktivisté, kteří se na Vás odvolávali jako na autoritu. Zdůrazňovali, že proto jste ani nikdy neblahopřál prezidentovi k vítězství ve volbách. Tvrdili, že jste prezidentské volby vždy pokládal za neplatné a zfalsifikované, a zahájili štvavou kampaň proti prezidentovi.

Vy, arcibiskupe Kondrusiewiczi, jste zažehl v Bělorusku požár a teď, když už se rozhořel, se pokrytecky tváříte jako mírotvůrce. Manipulačně vyzýváte, aby bylo zastaveno násilí a přešlo se k domluvě. Dokonce svými pokryteckými výzvami vzbuzujete dojem, jako by policie zabíjela nevinné lidi. Posíláte kněze, aby policii přesvědčovali, aby neplnila svou povinnost a nechala po ulicích řádit živly a postavila se na jejich stranu. Toto všechno je z Vaší strany úskočnost a podlost. Ptáme se, jakou domluvu s prezidentem Vy vyžadujete a o čem? Běloruský národ se už ve volbách vyjádřil jasně. Co vlastně sledujete? Přece Vaše protinárodní menšina nemůže diktovat většině své požadavky. Mládež, která je Vámi ovlivněná, je zmanipulovaná a obelhaná. Vy, metropolito, jste zneužil autoritu Kristova pastýře, který má být garantem pravdy a má chránit morální a duchovní hodnoty. Především ale má usilovat o spásu nesmrtelných duší. Jak si vezmete na svědomí, že mladí lidé Vám uvěřili? Vy jste je obelhal a oni odpadnou od víry, když vyjde pravda plně najevo a ukáže se, že jste připravoval cestu k satanizaci Běloruska.

Jednáte úskočně, když požadujete po prezidentovi domluvu. Pokud by vyhověl Vašemu návrhu domluvy s protistátními živly, které zneužívají běloruskou mládež, udělal by tím první krok k sebelikvidaci národa. Když je moudrý a na Váš diktát nepřistoupí, provokujete tím liberální kruhy a masmédia, aby prezidenta nespravedlivě osočovaly jako toho, kdo prý nechce slyšet národ. Přitom dobře víte, že národ už vyjádřil svou vůli ve volbách. Prezident se nedosadil sám, na rozdíl od politických loutek, které se nechávají dosazovat systémem NWO. Pokud chcete manifestovat, manifestujte proti těm, kteří prezidenta zvolili, tedy proti běloruskému národu. Skutečným cílem Vaší manipulace je dosáhnout toho, aby byl v Bělorusku nastolen globalizační systém oligarchů podřízených NWO s programem redukce lidstva. Uvědomujete si to, vážený metropolito?

Vy, arcibiskupe Kondrusiewiczi, nesloužíte Bohu, ale sloužíte ďáblu. Nejste služebník pravdy, ale jste profesionální lhář. Vy jste církevní podvodník, agent NWO, zrádce Krista a zrádce národa!

Vy jste spolu s těmi kněžími, kteří tak jako Vy odpadli od Krista, strašným způsobem zneužil autoritu, kterou vám Bůh dal. Vážený arcibiskupe, Váš zločin je ještě daleko závažnější, protože Vy dobře víte, před čím chrání prezident Bělorusko. On nedovoluje žádnou juvenilní justici, která v jiných státech krade děti z rodin a přednostně je dává k adopci homosexuálům a pedofilům. Vy útokem na prezidenta tento zločin proti bezbranným dětem prosazujete v Bělorusku. Uvědomujete si to, preláte Kondrusiewiczi?

V Bělorusku není dětem od mateřských škol vtloukána do hlavy genderová ideologie, která vnucuje šílenství, že chlapec není chlapcem a děvče děvčetem. Nezletilým jsou vnucovány hormonální terapie a později operace pohlaví. To jsou děsivé zločiny proti mladé generaci. Bělorusko je díky prezidentovi od těchto zločinů chráněno. Vy ale osnováním puče proti prezidentovi tuto sebevraždu mladé generace pro Bělorusko prosazujete. Uvědomujete si to, preláte Kondrusiewiczi?

Bělorusko nemá ve školách sexuální výchovu, ve skutečnosti sexuální demoralizaci dětí a mládeže. Vy tuto demoralizaci snahou o sesazení prezidenta prosazujete. Uvědomujete si to, vážený preláte?

Vy, arcibiskupe Kondrusiewiczi, dobře víte, že pseudopapež Bergoglio je veřejně znám jako propagátor sodomie. Svědčí o tom dokumenty i jeho neustálá setkání s homosexuály a transsexuály, kterým líbá nohy. Proč nezpochybňujete zůstávání v úřadu tohoto papeže apostaty? To by bylo na místě. A to je navíc i Vaše povinnost, za kterou se jednou budete před Bohem zodpovídat. Místo toho štvete mladou generaci v Bělorusku, aby si připravila vlastní sebevraždu. Uvědomujete si to, preláte Kondrusiewiczi? Vy dobře víte, že téměř všude kromě Běloruska jsou antidiskriminační zákony. To znamená, že když homosexuál někoho žaluje, že ho v myšlenkách posoudil, dotyčný musí u soudu dokazovat a pokořovat se před homosexuálem, že takové myšlení neměl. Tím byla zrušena presumpce neviny a nastolena homodiktatura. Taková debilita v zákonodárství v Bělorusku neexistuje, a Vy, vážený arcibiskupe Kondrusiewiczi, tuto debilitu prosazujete. Uvědomujete si to?

V každém hlavním městě v EU pochodují každým rokem gay pride a katolický episkopát k tomu pokrytecky mlčí. Dokonce se ho zúčastňují i někteří kněží. Toto v Bělorusku neexistuje. Víte, že prezident Lukašenko žádným způsobem tuto zvrácenost nepodporuje. Vy však, arcibiskupe Kondrusiewiczi, chcete svou současnou protistátní aktivitou otevřít bránu demoralizaci Běloruska, abyste se zavděčil Bergogliovi a byl jím povýšen. Tím se ale stáváte nepřítelem Božím a kandidátem pekla stejně jako Bergoglio. Vážený arcibiskupe, uvědomujete si to?

Prezident Lukašenko nepodal ruku německému ministrovi, protože byl veřejný homosexuál. Bergoglio ale líbá nohy transsexuálům. Jak je to s Vámi? Na čí straně jste? Na straně Boží, kterou zastává Lukašenko, anebo na straně ďábla, kterou zastává Bergoglio? Sloužíte Bohu, nebo ďáblu? Běloruský národ to chce vědět – komu vlastně sloužíte? Asi byste raději políbil nohy transsexuálovi, než byste podal ruku prezidentovi k vítězství. Měl byste nad sebou hořce zaplakat, preláte Kondrusiewiczi. Vy a někteří s Vámi sjednoceni biskupové, kněží a řeholníci, kteří s Begogliem sdílíte stejného ducha, vnášíte prokletí na celý běloruský národ. Jste největší duchovní otravou Běloruska.

V poslední době se prezident, na rozdíl od Vás, postavil proti koronapsychóze. Vy jste se proti ní nepostavil, abyste zachoval vatikánskou linii globalizačního podvodu. Dokonce jste plakal do médií, že nemůžete mít o Velikonocích v klidu zavřený kostel. Prezident Vám byl totiž výčitkou svědomí, protože slavil vzkříšení v chrámě. Proto dnes prezident Lukašenko tento zápas v Bělorusku vyhraje! Za ním je Bůh! On hájí Boží zákony. Vy jste svým špatným příkladem a krokodýlími slzami prozradil, že jste Jidáš – zrádce Krista. A Jidáš Kristovo vzkříšení neslavil.

Vy, arcibiskupe Kondrusiewiczi, dobře víte, že Bergoglio stáhl prokletí uctíváním démona Pačamamy. Slavnostně ho intronizoval v hlavním chrámu církve. Jak to, že jste nad tím veřejně neplakal? Přece šlo o hrubé znesvěcení hlavního chrámu církve!
S Vaším požehnáním katoličtí aktivisté pustili mezi mládež heslo, proto teď skanduje: „Chci být osobností.“ Jak chtějí být osobnostmi, když jsou Vaší zásluhou marionetkami někoho, kdo je zneužívá k vlastní sebevraždě? To není znakem osobnosti, to je znakem degradace osobnosti.

Současná světová karanténa má vyústit v čipizovanou vakcinaci. Díky prezidentovi je Bělorusko před tímto sebevražedným procesem chráněno. Vy, arcibiskupe, však chcete z mládeže takzvané osobnosti, kterým budou dány čipy a změní se v bioroboty. Tito už nebudou mít vlastní vůli. Takové pseudoosobnosti Vy chcete udělat z běloruské mládeže. Překáží Vám pouze prezident. On hrdinně mládež od tohoto šílenství a nebezpečí chrání! Uvědomujete si to, vážený arcibiskupe Kondrusiewiczi?

Prezident Lukašenko nemusí skandovat, že chce být osobností. On pravdivou osobností už je. Bohužel Vy, arcibiskupe, jako církevní Jidáš, touto osobností nejste a bez pokání nikdy nebudete. Vy nesloužíte Kristu, ale sloužíte antikristu. Zřejmě kající slzy nad sebou neroníte. Vy máte jen mediální krokodýlí slzy.

Prezident se upřímně věnuje ekonomice státu a duchovní stránku péče o duše nechává na Vás, abyste národ vedli k pravým duchovním i morálním hodnotám, k pokání, k Bohu a k věčnému životu. Vy však, arcibiskupe Kondrusiewiczi, duše obelháváte a vedete do pekla. To je velký zločin proti Kristu, církvi i národu. Je to viditelný znak anathemy – prokletí, pod kterým s Bergogliem tvoříte jednotu.

Tento Majdan má jednu výhodu, že už Vám konečně strhl masku a Vašemu prezidentovi bude jasné, s kým má tu čest. Už bude vědět, jak se má dívat na katolický jidášský episkopát. Kéž by se v něm našel aspoň jeden odvážný, čestný biskup, který by se vymanil z prokletí, které stahuje Bergoglio!

Vážený arcibiskupe, věříme, že ve všem jste neměl zlou vůli. V mnohém jste se nechal oklamat. Dnes vidíte, kam Vás přivedla Vaše jednota s Bergogliem. Nejenže jste neslavil Velikonoce, ale Vy jste Vašemu prezidentovi vrazil nůž do zad. Vy dobře víte, že proti němu jde ze všech stran tlak NWO, protože je jim výčitkou svědomí. Oni zneužívají profesionální lež k masové redukci lidstva a k zničení křesťanství. Váš prezident je jim opozicí, ale Vy tomuto systému, vážený arcibiskupe, sloužíte a chcete prezidenta odstranit. Přidáváte se k zločincům, kteří připravují genocidu lidstva. To je pro Vás velmi přitěžující okolnost, arcibiskupe Kondrusiewiczi. Aspoň teď, když už vidíte, co jste způsobil, zastavte se a konejte pravdivé pokání!

1) Vyzvěte protestující, aby se podřídili absolutní většině národa a přijali výsledek spravedlivých voleb.

2) Začněte pravdivou osvětu mezi mládeží. Ať děkují Bohu, že v Bělorusku není umělá karanténa, protože jinak by národu hrozila vakcinace spojená s čipizací.

3) Vy, jako metropolita, dejte veřejný požadavek k abdikaci neplatného papeže Františka Bergoglia.

4) Přestaňte ve svaté liturgii zmiňovat jméno apostaty Františka. Vyzvěte k tomu i biskupy a kněze Běloruska. Tím ze sebe sejmete Boží prokletí, vnesete Boží požehnání a budete příkladem pro všechny biskupy katolické církve.

    +Eliáš
    Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

    +Metoděj OSBMr        +Timotej OSBMr
    Biskupové sekretáři


    14. 8. 2020


    Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí 
    patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské 
    pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.    -----------------------------------------------------------------------------------
    Odebírat aktuální informace od BKP
    http://eepurl.com/gQZMTD